simpleSAMLphp login


Zoológiai Tudományos Diákköri Műhely eredményei

A program címe: Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatására

A projekt címe: A kutatástervezéstől a gyakorlati alkalmazásig - TDK hallgatók szakmai kompetenciáinak fejlesztése  

A projekt időszaka: 2016. július 1. - 2017. június 30.

A pályázat azonosítója: NTP-HHTDK-16-0013

 

A tehetséggondozási programban zoológia, ökológia iránt érdeklődő hallgatók TDK munkáját elméleti/gyakorlati kompetenciák fejlesztésével, az eredmények közlésével, intézeti TDK konferenciák szervezésével segítette. A program jelentős részét egyéni és kollektív kutatások alapján a terepi mintavétel, illetve a gyűjtött adatok statisztikai feldolgozása és értékelése jelentette. A pályázati időszakban a mintavételezés 6 terepi program (5 kisemlős csapdázásos helyszínen, a városökológiai program), illetve a regionális szintű bagolyköpet vizsgálatok 2016 nyarán és őszén, valamint 2017-ben februártól júniusig valósult meg. A két korábbi erdőrezervátumi program (Bükkhát Erdőrezervátum – Drávamenti-síkság, Kőszegi-forrás Erdőrezervátum – Mecsek-hegység), valamint a Kis-Balatonon végzett felmérések mellett munkánkat kiterjesztettük a Dráva felsőszakasza menti Lankóci erdő területére, valamint intenzív művelés alatt álló mezőgazdasági területek (Beremend, Püspökbóly térsége) kisemlős ökológiai felmérésére is. 

A program során 7 jól elkülöníthető kutatási területet érintett, melyek alapvetően 6 terepi program mintavételezésén alapultak. Ehhez járult hozzá a bagolyköpetek gyűjtésén és határozásán alapuló kisemlős monitorozás, illetve ennek során kapott adatok feldolgozása és értékelése. 

A témák és a terepi programok alapján több hallgatói csoport különült el, ahol a projektbe bevont hallgatók egy része, valamint PhD hallgatók vállaltak koordinátor szerepet.  

Az 5 terepi helyszínen, illetve a regionális bagolyköpet vizsgálatok alapján több alprojektben ökológiai (vegetációszerkezet állatpopulációk kapcsolata, a tájmintázat hatása, fajok együttélésének modellezése, különböző erdőgazdálkodási módszerek, intenzív mezőgazdasági művelés hatása) és természetvédelmi kérdéseket vizsgáltunk, amely jelentős technikai, időbeli és személyi ráfordítást igényelt. Ennek megfelelően a feladatok nagy része csoportmunkában valósult meg. 

Továbbá a veszélyeztetett fajok konzerváció biológiájának kutatásába vontuk be a hallgatókat. A Kis-Balatonon végzett monitorozás, illetve az itt kutatott jégkorszaki reliktum északi pocok kapcsán a diákköri tevékenység konzerváció biológiai megközelítésű témákat is érintett, vizsgálva a zavarásokkal terhelt wetland területeken kisemlős közösségek összetételének változását, a fajok kolonizációs dinamikáját. Ezen a területen a kutatásokat kiterjesztettük a ragadozó emlősfajok táplálék-összetételének felmérésére, illetve e módszer kisemlősök elterjedésének monitorozásában betöltött szerepének vizsgálatára. 

Az elméleti felkészítés másik szintje egyrészt különböző intézetek (PTE TTK, Duna-Dráva NPI, Kaposvári Egyetem) kooperációjában kibővített zoológus és természetvédelmi szakembergárdával meghirdetett 20 órás „Zoológiai természetvédelmi szeminárium II.” megvalósítása, másrészt országos szinten még szélesebb szakember gárdát bevonva (ELTE, Magyar Természettudományi Múzeum Állattár, Szent István Egyetem, MTA Ökológiai Kutatóközpont) megvalósított „Kutatástervezés és módszertan a zoológiában” című szeminárium megvalósítása jelentette. Mindkét szakmai kompetencia növelő képzés tömbösített kurzusokban valósult meg, melyeken több szakember egymást is meghallgatva vett részt, így az előadásokon túl a hallgatók kötetlen beszélgetésekben folytatták az adott szakmai téma diszkusszív jellegű megbeszélését. A két 20 órás kurzusra összesen 96 hallgatói Neptun jelentkezés volt a biológia képzésben. 

A projektben 3 kötelezően megvalósítandó program szerepelt, amelyek közül a legnagyobb hangsúlyt az egyéni/kollektív tudományos kutatás, felkészítés kapta, amelybe 16 hallgatót vontunk be. Ennek eredményeként 8 egyéni és/vagy társszerzős OTDK pályamunka megírása és országos fórumon történő bemutatása valósult meg, mivel Lanszki Zsófia 2 dolgozattal szerepelt, Szünstein Máté és Kusz Petra társszerzős pályamunkával indult. Mindegyik résztvevő nevezett és részt vett az országos fordulón is. A XXXIII OTDK Biológia Szekcióján belül 3 különböző tagozatban (Állatökológia, Szünzoológia I.; Állatökológia, Szünzoológia II.; Természetvédelemi biológia) szereplő 8 pályamunkából egy II. helyezést, egy prezentáció III. helyezést ért el, míg három pályamunka Különdíjat kapott. A projekt során az egyéni felkészítésekben további 6 BSc hallgatót vontunk be, akik munkájukkal a 2018-as OFKD-ra kezdtek el felkészülni.

Németh Boldizsár biológia BSc szakos hallgató átveszi a II. és Kelemen Krisztina biológus MSc hallgató a III. helyezését

A XXXIII. OTDK országos fordulóján bemutatott dolgozatok listája a következő:

 

·        

Szűcs Boldizsár: Zöldfolyosók szerepe a kisemlősök abundancia viszonyainak megoszlásában agrárterületen

Természetvédelemi biológia / II. helyezés

 

·      

Kelemen Krisztina: Domináns kisemlősök térbeli szegregációs válasza lékes felújítóvágás hatására kialakuló fragmentációra

        Állatökológia, Szünzoológia I. / III. helyezés

 

·      

Lanszki Zsófia: A nyest (Martes foina) és a vörös róka (Vulpes vulpes) táplálék-összetétele és predációjuk kísérletes vizsgálata egy pécsi szőlészetben       

        Állatökológia, Szünzoológia I. / Különdíj

 

·      

Lanszki Zsófia: Ragadozó emlősök táplálkozásvizsgálata az északi pocok (Microtus oeconomus) potenciális kis-balatoni élőhelyén

        Állatökológia, Szünzoológia II.

 

·        

Jánosa Gergely: Lékes felújító vágás kisemlős közösségekre gyakorolt hatása erdőrezervátumi pufferterületen

   Természetvédelemi biológia / Különdíj

 

·        

Harmat Máté: Fajgazdagság, dominancia viszonyok: kisemlős monitorozási adatok közösségi szintű értékelése különböző korú erdőállományokban 

        Állatökológia, Szünzoológia I. / Különdíj

 

·        

Szünstein Máté és Kusz Petra: A mezei pocok (Microtus arvalis) állomány aktív járatszámoláson alapuló monitorozása intenzív művelésű mezőgazdasági területen

        Állatökológia, Szünzoológia II.

 

·        

Nagyfenyvesi Zoltán: Kisemlősök intra- és interspecifikus megközelítésű élőhely választása fragmentált erdőterületeÁllatökológia, Szünzoológia II.

 

A TDK hallgatók konferencia szerepléseit tekintve a 2016-os projekt időszakban a Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának 2016. II. féléves előadás sorozatában 2 alkalommal, 2-2 előadáson mutatták be TDK eredményeiket a tehetséggondozási pályázati programban részt vett hallgatók. A 2017-es I. féléves szakülés sorozaton 4 alkalommal, 6 TDK munka eredményeit mutatták be a hallgatók. A programba bevont diákkörösök további két szakmai fórumon vettek részt. 2017 évre eső projekt időszakban 8 TDK, 4 PhD hallgató és 1 témavezető részvételével két előadás és 4 poszter bemutatásával szerepeltünk Romániában, a Kolozsváron megrendezésre került XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencián. Ezt követően májusban a Szegedi Tudományegyetemen megrendezésre került VII. Magyar Tájökológiai Konferencián 2 előadással és 1 poszter prezentációval vettünk részt.

Pécsi Tudományegyetem | Rektori Kabinet | Kutatás- és Innovációfejlesztési Főosztály | Doktori és Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500