simpleSAMLphp login


Pályázati kiírás a 2019/2020-as tanévi Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjra

A Pécsi Tudományegyetem a 2019/2020-as tanévre pályázatot ír ki a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésére.

A PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjának célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

A pályázók köre: 

-  A pályázatot a hallgató nyújtja be a témavezetőjének nyilatkozatával együtt (a nyilatkozat a Munkaterv részét képezi). 

-  A programba jelentkezhet a Pécsi Tudományegyetem minden aktív, teljes idejű, alap-, osztatlan vagy osztott mesterszakos, nappali tagozatos, magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatója, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és rendelkezik legalább két lezárt, teljesített félévvel, valamint az ösztöndíj időtartamára a PTE hallgatója marad. A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjban doktori képzésben részt vevő hallgató abban az esetben sem részesülhet, amennyiben a doktori képzés mellett alapképzésben, osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben is tanulmányokat folytat.

-  A keresztfélévben végző, alapképzésben résztvevő hallgató tagja maradhat a programnak, amennyiben keresztfélévben mesterszakon a Pécsi Tudományegyetemen folytatja tanulmányait.

Benyújtandó dokumentumok:

-  Pályázati űrlap alapadatokkal, a pályázat beadását megelőző időszakban elért szakmai eredmények felsorolásával.

-   Munkaterv, amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez tervezett munkát. A Munkaterv részeként a pályázó vállalja az elkövetkező TDK-n történő indulást, elért eredményeinek ottani bemutatását. 

A tutor a Munkaterv űrlapon nyilatkozik a pályázó hallgató szakmai tudásáról, tehetségről, aláírásával vállalja a hallgató munkájának irányítását és jóváhagyja a Munkatervet. Egy hallgatónak csak egy tutora lehet. 

-  A pontozásban elszámolni kívánt eredményeket alátámasztó dokumentumok, igazolások másolata, Művészeti Karos hallgatók esetén portfólió

-  Hallgatói jogviszony-igazolás.

-  Tanulmányi eredményeknyelvvizsga igazolása. 

Kizáró okok:

-  Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) előírásai szerint nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:

„aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató, részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe.”

Tehát a KIÖ pályázaton azok a hallgatók, akik a 2019/20-as tanévre elnyerték az ÚNKP ösztöndíjat, nem pályázhatnak ugyanazon kutatás támogatására. A bírálati folyamat alatt a beadott kutatási tervek ilyen irányú ellenőrzésére is sor kerül.

-  Továbbá nem pályázhatnak azok a korábbi Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjasok sem, akik nem tettek eleget korábbi beszámolási kötelezettségüknek. 

A pályázat értékelése:

Az érvényes pályázatokat a hallgató Pályázati Űrlapon megadott eredményei alapján a kari bizottság értékeli és rangsorolja. A kari bizottság a pályázót meghallgatja, azaz szóbeli felvételi vizsgán vesz részt, amelyet a Tehetségtanács által meghatározott pontrendszerben értékelnek. Az ösztöndíj odaítéléséről a Tehetségtanács dönt, a szakmai döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

Ösztöndíj és diplomamelléklet: 

Az ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) szól.

Az Ösztöndíj havi összege megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj mindenkori havi összegével.

A tantervi kötelezettségeken túli munka eredményeként a hallgató teljesítményét kreditponttal kell elismerni, amelynek értéke 2 kredit.

A programban részt vevő hallgató oklevélmellékletre (diplomamellékletre) jogosult, amely igazolja a programban való részvétel tényét és annak időtartamát.

A pályázat benyújtásának módja: 

A Pályázati űrlapot és a munkatervet számítógéppel kell kitölteni, azt kinyomtatni és aláírni. Kézírással kitöltött pályázati anyagot nem fogadunk el! 

A pályázatok postára adási határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázatot a PTE Tehetséggondozási Irodájához kell beküldeni kizárólag a Magyar Postán keresztül az alábbi címre:

Pécsi Tudományegyetem Doktori és Tehetséggondozó Iroda

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

A borítékon fel kell tüntetni a következőket: 

-„Pályázat Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjra"

-A pályázó neve, címe

-A pályázó kara

A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség! 

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon az egyetemi koordinátorhoz:

Kassai Petronella

E-mail: kassai.petronella@pte.hu

Tel: +36-72/501-500,     mellék: 12248

Beszámolási kötelezettség:

A nyertes pályázóktól és témavezetőiktől minden szemeszter végén beszámolót kérünk benyújtani a pályázatban vállaltak teljesüléséről. Letölthető dokumentumok:

-  Hallgatói beszámoló

-  Témavezetői beszámoló

 

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500