simpleSAMLphp login


Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj pályázati kiírás a 2018/2019-es tanévre

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj Pályázati kiírás a 2018/2019-es tanévre 

A Pécsi Tudományegyetem a 2018/2019-as tanévre pályázatot ír ki a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésére.

A PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjának célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

A pályázók köre: 

- A pályázatot a hallgató nyújtja be a témavezetőjének nyilatkozatával együtt (a nyilatkozat a Munkaterv részét képezi). 

 - A programba jelentkezhet a Pécsi Tudományegyetem minden aktív, teljes idejű, alap-, osztatlan vagy mesterszakos, nappali tagozatos, magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatója, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és rendelkezik legalább két lezárt, teljesített félévvel, valamint az ösztöndíj időtartamára a PTE hallgatója marad. A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjban doktori képzésben részt vevő hallgató abban az esetben sem részesülhet, amennyiben a doktori képzés mellett alapképzésben, osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben is tanulmányokat folytat.

 - A keresztfélévben végző, alapképzésben résztvevő hallgató tagja maradhat a programnak, amennyiben keresztfélévben mesterszakon a Pécsi Tudományegyetemen folytatja tanulmányait.

 Benyújtandó dokumentumok:

- Pályázati űrlap alapadatokkal, a pályázat beadását megelőző időszakban elért szakmai eredmények felsorolásával.

- Munkaterv, amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez tervezett munkát. A Munkaterv részeként a pályázó vállalja az elkövetkező TDK-n történő     indulást, elért eredményeinek ottani bemutatását. A tutor a Munkaterv űrlapon nyilatkozik a pályázó hallgató szakmai tudásáról, tehetségről, aláírásával vállalja a hallgató     munkájának irányítását és jóváhagyja a Munkatervet. Egy hallgatónak csak egy tutora lehet.  

- A pontozásban elszámolni kívánt eredményeket alátámasztó dokumentumok, igazolások másolata.

- Hallgatói jogviszony-igazolás.

- Tanulmányi eredmények, nyelvvizsga igazolása. 

Kizáró okok: 

- Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) előírásai szerint:

 „Amennyiben az ösztöndíjas időszakban a kutatási tervben vállalt kutatási tevékenység részben/egészben azonos egyéb részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban vállalt kutatási tevékenységgel, úgy az ösztöndíjasnak választania kell a két támogatás közül, az egyikről le kell mondania és csak egyet vehet igénybe. Amennyiben a kutatási tervben vállalt kutatási tevékenység teljes egészében eltér egyéb részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban vállalt kutatási tevékenységtől és az ösztöndíjas vállalja, hogy azonos időszak alatt mindegyik vállalásnak eleget tud tenni, úgy azonos időszak alatt, egyszerre is igénybe vehetőek a támogatások.”

Tehát a KIÖ pályázaton azok a hallgatók, akik a 2018/19-es tanévre elnyerték az ÚNKP ösztöndíját, nem pályázhatnak ugyanazon kutatás támogatására. A bírálati folyamat alatt a beadott kutatási tervek ilyen irányú ellenőrzésére is sor kerül.

- Továbbá nem pályázhatnak azok a korábbi Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjasok sem, akik nem tettek eleget korábbi beszámolási kötelezettségüknek. 

A pályázat értékelése:

Az érvényes pályázatokat a hallgató Pályázati Űrlapon megadott eredményei alapján a kari bizottság értékeli és rangsorolja. A kari bizottság a pályázót meghallgatja, azaz szóbeli felvételi vizsgán vesz részt, amelyet a Tehetségtanács által meghatározott pontrendszerben értékelnek. Az ösztöndíj odaítéléséről a Tehetségtanács dönt, a szakmai döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

Ösztöndíj és diplomamelléklet: 

Az ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) szól.

Az Ösztöndíj havi összege megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj mindenkori havi összegével.

A tantervi kötelezettségeken túli munka eredményeként a hallgató teljesítményét kreditponttal kell elismerni, amelynek értéke 2 kredit.

A programban részt vevő hallgató oklevélmellékletre (diplomamellékletre) jogosult, amely igazolja a programban való részvétel tényét és annak időtartamát.

A pályázat benyújtásának módja: 

A Pályázati űrlapot és a munkatervet számítógéppel kell kitölteni, azt kinyomtatni és aláírni. Kézírással kitöltött pályázati anyagot nem fogadunk el! 

A pályázatok postára adási határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázatot a PTE Tehetséggondozási Irodájához kell beküldeni kizárólag a Magyar Postán keresztül az alábbi címre:

Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság Tehetséggondozási Iroda

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

A borítékon fel kell tüntetni a következőket: 

-„Pályázat Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjra"

-A pályázó neve, címe

-A pályázó kara

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség! 

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon az egyetemi koordinátorhoz:

Virág Petronella

E-mail: virag.petronella@pte.hu

Tel: +36-72/501-500,     mellék: 12248

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500